Afdrukken

Keuren klimmaterialen

Keuren klimmaterialen

Keuren klimmaterialen

 

 

Keuren Klimmateriaal

 

 

Divhal is gecertificeerd om alle klimmaterialen die volgens de vereisten Normen EN131, NEN2484,  N-EN1004, EN1298 & EN14 122 geinspecteerd en gekeurd moeten worden. Dit betreft trappen, ladders, kamersteigers, rolsteigers, enz.

Alle handleidingen, opbouw- en gebruikersinstructies van ASC producten zijn conform EN1298 opgesteld en te downloaden in onze webshop onder de rubriek downloads-catalogi.

 

Keuren en repareren ladders, trappen en steigers

Professionele klimmaterialen als ladders, trappen en steigers dienen wettelijk minimaal een keer per jaar te worden geïnspecteerd. Wij beschikken over eigen gecertificeerde keurmeesters die gerechtigd zijn vrijwel alle merken klimmaterialen te inspecteren en te repareren. Met een jaarlijkse inspectie voldoet u aan de minimaal gestelde eisen.

 

Wat en hoe vaak moet er gekeurd worden?

Alle klimmaterialen welke professioneel gebruikt worden, moeten minimaal eens per jaar gekeurd worden, en waar nodig meer. Er zijn hierin geen uitzonderingen; veiligheid staat echt voorop. Een ongeluk zit in een kleine hoekje, een ladder met maar één trede met een scheurtje er in kan al een behoorlijke valpartij veroorzaken met alle gevolgen van dien.

 

Keuren en reparatie klimmaterialen op locatie

Het periodiek inspecteren en repareren van uw klimmaterialen kan bij Divhal plaatsvinden, maar ook op locatie.

De keuring van ladders en trappen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd.

 • Algemene inspectie punten
  Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd

 • Onderdelen draagbaar klimmaterieel
  Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel

 • Administratie en certificaten
  Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen.

 

Identificatie en rapportage

Voor al het verrichtte werk wordt een keuringsrapport opgemaakt. De keuringsrapporten zijn herleidbaar tot een specifieke trap of ladder. In het geval van een steiger zelfs tot een specifiek onderdeel van de steiger. Iedere trap, ladder of steigeronderdeel krijgt een eigen uniek nummer. Wij geven bij afkeur ook aan de direct betrokkenen door waarom het klimmateriaal niet goed is en indien mogelijk wat de mogelijke oplossingen zijn zodat er weer veilig gewerkt kan worden. Het is niet altijd op afstand duidelijk welke trap wel en niet goed is, dus wij voorzien de afgekeurde inventaris van een duidelijk (en verwijderbare) markering. Het is mogelijk om alleen de goedgekeurde klimmaterialen op te laten nemen in de rapportage.

 

Officieel inspectierapport klimmaterialen

Na de inspectie of reparatie krijgt u een officieel inspectierapport en wordt elk geïnspecteerd product van een keuringssticker voorzien. Zo is altijd duidelijk wanneer een ladder, trap of steigeronderdeel voor het laatst is gekeurd.

 

Divhal maakt gebruik van de onderstaande keuringssticker.

 

keuringssticker_Divhal


U kunt er voor kiezen om binnen uw organisatie zelf iemand op te leiden om dit werk te verrichten, echter is voor het keuren van klimmateriaal gespecialiseerde kennis vereist, dus bent u waarschijnlijk beter af door het het uit te besteden. Omdat klimmaterialen jaarlijks gekeurd dienen te worden ontvangt u elk jaar automatisch een reminder van ons. Zo bent u ervan verzekerd dat uw klimmaterialen altijd en op tijd aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Dit neemt u ook een hoop zorgen uit handen.

 

Kosten van een keuring

 • De kosten van keuringen van ladders, trappen en steigers hangt heel sterk af van de staat waarin het zich bevind en hoeveel werk het is om reparaties aan het klimmateriaal uit te voeren. Het komt regelmatig voor dat de pootdoppen vervangen moeten worden of dat de ladder eerst gereinigd moet worden. Het reinigen van de te keuren onderdelen dient voor de keuring te gebeuren door de opdrachtgever. Gemiddeld duurt het keuren van een ladder 10 minuten tot een kwartier, en wij rekenen 49,50 euro exclusief btw per manuur.
 • Bijkomende kosten zijn het opmaken van de digitale certificaten, het aanmaken van de totale rapportage en de keuringsstickers hiervoor rekenen wij 60,00 euro exclusief BTW. Eventueel komen hier nog de onderdeel kosten bij van kleine reparaties. U moet hier bij denken aan het vervangen van de pootdoppen of dergelijke werkzaamheden.
 • Kilometervergoeding, binnen een straal van 15 km rondom Langenboom rekenen wij geen kilometervergoeding, buiten de straal van 15 km rekenen wij een vergoeding van 0,40 euro exclusief BTW per gereden kilometer.
Persoonlijk advies

Meer weten over de mogelijkheden om uw klimmaterialen periodiek te laten keuren?

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 06-196 601 10. U kunt hier direct met uw vragen terecht en wij kunnen direct een prijsschatting maken op basis van uw situatie. Ook kan er direct een afspraak worden ingepland.


 

Wetgeving

Concreet betekenen de wetten en regels dat u alle klimmaterialen op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer het klimmateriaal opnieuw geïnspecteerd moet worden. Dit is minimaal 1 maal per jaar, echter bij intensief gebruik kan dit meer dan eens zijn. Onze medewerkers zijn in het bezit van alle benodigde certificaten en trainingen om deze inspecties uit te voeren en u uitgebreid in te lichten hierover.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit in een gedeelte opgenomen over keuringen, om precies te zijn, artikel 7.4a. U kunt de volledige tekst nalezen op wetten.overheid.nl met zoekterm 'Arbeidsomstandighedenbesluit'. Hieronder enkele extracten uit de wet welke relevant zijn voor keuringen van klimmateriaal:

 • Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]

 • Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]

 • Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]

 • Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is. [Artikel 7.4a lid 8]

 • De veiligheid van de constructie van een steiger wordt regelmatig door een ter zake deskundig persoon gecontroleerd doch in ieder geval vóór de ingebruikneming en verder na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden alsmede na iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast. [Artikel 7.34 lid 2]

Wetgeving ladders en trappen en rolsteigers

Veiligheid van arbeidsmiddelen is geregeld in de arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om “veilige arbeidsmiddelen” beschikbaar te stellen aan de werknemer. In de Arbowet staat echter niet vermeld wat de wetgever nu onder een “veilige” machine verstaat. Het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbowet, biedt hier een verdere uitleg. Het Arbobesluit artikel 7.4 “Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen” beschrijft dat een arbeidsmiddel zodanig is geplaatst of ingericht dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen. Dit is lastig te interpreteren. Vooral omdat beschreven wordt dat het gevaar voor verschuiven, omvallen en kantelen zoveel moet worden voorkomen…. Juist dit is een van de grote gevaren van het gebruik van ladders, trappen en rolsteigers. De Arbobeleidsregels beschreven op welke wijze de Arbeidsinspectie de geldende wetgeving interpreteerde en dus ook handhaafde. Dit worden ook wel minimale beschermingsniveaus genoemd. Een werkgever mag dus ook een andere vergelijkbare norm, bijvoorbeeld een Duitse of Amerikaanse norm hanteren. Uitgangspunt is dat minimaal een gelijk veiligheidsniveau wordt bereikt. Beleidsregel 7.4-4 sprak over “Ladders die gebruikt worden als toegangsmiddel of als arbeidsmiddel dienen tenminste te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)”. Ladders welke gebruikt worden door particulieren dienen eveneens te voldoen aan het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel. Dagelijks vinden er ongevallen met ladders en trappen plaats. Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is bron van vele ongevallen. De manier van werken en ondeskundig gebruik zijn vaker de oorzaak dan het klimmaterieel zelf. Gebrek aan kennis over de eigenschappen van het klimmaterieel en de onbekendheid met de juiste werkmethoden zijn meestal de oorzaak van ongevallen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. Ter voorkoming van ongevallen zijn voor ladders en trappen regels opgesteld.

 

Warenwet besluit draagbaar klimmaterieel

In de Warenwet zijn eisen vastgelegd waar producten welke door particulieren en bedrijven worden gebruikt aan dienen te voldoen. Arbeidsmiddelen welke hier niet aan voldoen zijn verboden en mogen al helemaal niet verhandeld worden. Dit is zelfs een strafbaar economisch delict. In de Warenwet wordt genoemd dat ladders en trappen dienen te voldoen aan het Besluit draagbaar klimmaterieel. Hierin worden concrete eisen gesteld aan het ontwerp van trappen en ladders. Een keurmeester kan materieel tegenkomen van voor de invoering van het besluit in 1986. Dit draagbare klimmaterieel mag niet worden goedgekeurd. Als een fabrikant aan de eisen van het besluit draagbaar klimmaterieel wil voldoen dient hij een typekeuring te laten uitvoeren door een deskundig instituut als bijvoorbeeld TNO. Men gaat ervan uit dat de andere geproduceerde ladders van hetzelfde type van dezelfde kwaliteit zijn. De fabrikant binnen de Europese unie is hier verantwoordelijk voor. In het geval klimmaterieel van buiten de Europese unie wordt geïmporteerd ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur.

 

Arbowet / Arbobesluit over ladders trappen en rolsteigers

Ladders, trappen en rolsteigers welke door werkgevers beschikbaar worden gesteld aan werknemers dienen te voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving, kortweg Arbowet genoemd. De Arbowet is gedetailleerd uitgewerkt in de vorm van het Arbobesluit. Voor klimmaterieel is dit nogal vaag, daarom werd er verdere uitleg gegeven in de zogenaamde Arbobeleidsregels. In deze Arbobeleidsregels werd verwezen naar de Warenwet.

De letterlijke tekst van het Arbobesluit en de bijbehorende beleidsregels is als volgt:

Artikel 7.4 Deugdelijkheid van arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen

1        Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal.

2        Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie.

3        Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst of ingericht, dat het gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.

4        Artikel 3.17 is van overeenkomstige toepassing.

 

De Europese norm EN 131

In Europees verband zijn de eisen ten aanzien van ladders en trappen vastgelegd in de vorm van de EN 131. Deze biedt echter een onvoldoende beschermingsniveau. De eisen van het besluit draagbaar klimmaterieel zijn zwaarder.

De Nederlandse norm NEN 2484

In de Arbobeleidsregels was tot 1 januari 2007 vermeld dat draagbaar klimmaterieel tenminste dient te voldoen aan de NEN 2484. De NEN 2484 is samengesteld op basis van het Besluit draagbaar klimmaterieel, de EN 131 en is aangevuld met specifieke eisen welke nodig zijn voor inzet van klimmaterieel voor zakelijk gebruik. In de NEN 2484 zijn met name sterkte eisen opgenomen waar draagbaar klimmaterieel aan dient te voldoen en is als zodanig voornamelijk interessant voor de ontwerper en/of fabrikant van ladders en trappen.

Ook al is deze norm niet meer verplicht, de Arbeidsinspectie zal echter altijd een afweging maken of een veiliger alternatief mogelijk was in een specifieke situatie. Zeker in de bouw of installatietechniek prevaleren ladders welke voldoen aan NEN 2484.

De norm NEN EN 1004

In de NEN EN 1004 zijn de eisen vastgelegd waaraan rolsteigers dienen te voldoen. Het betreft hier vooral een norm welke noodzakelijk is voor de fabrikant(en).